head
  uvod uvod uvod uvod uvod  
 
 
hr hr
 

xcv

l ..:: Profil firmy : p
l
t

Spoločnosť ZIPPA, s.r.o., ako subjekt samostatne hospodáriaci vo vlastnom mene vznikla v roku 1994. Jej vznik bol podmienený odčlenením sa od pôvodného materského závodu ZIPP BRATISLAVA, š.p., pod ktorého pôsobnosť dovtedy spadala.

 
hr hr
hr hr
 

Poloha výrobne ZIPPA, s.r.o., ako aj dovtedajšie skúsenosti s výrobou železobetónových prefabrikovaných dielcov boli dobrým štartovacím základom pre ďalší rozvoj a transformáciu spoločnosti.

Vedenie spoločnosti v rozmedzí rokov 1994 až po súčasnosť neustále zavádza do výroby nové prefabrikované prvky, ktorých výrobu si žiada stále náročnejší zákazník, ako aj neustále sa zvyšujúca úroveň technológie v stavebníctve, či iných podporných odvetviach. Zmien sa dočkali aj zaužívané technologické postupy výroby jednotlivých prefabrikovaných dielcov, ktoré už nevyhovovali požiadavkám kvality, efektívnosti, bezpečnosti pri práci, životného prostredia a pod.

z

 
hr hr
hr hr
 

sd

l ..:: Najnovšie technológie : p
l
t

V súčasnosti je spoločnosť vybavená takým strojným a personálnym obsadením, ktoré je v plnej miere schopné zabezpečiť zhodu na všetkých stupňoch výroby vyrábaných výrobkov so všeobecne platnými normami, zákonmi a predpismi platnými pre ich výrobu, ako aj s konkrétnymi technickými špecifikáciami (normy STN, STN EN, TO a pod.), záväznými pre ich výrobu v plnom rozsahu požadovanom platným legislatívnym rámcom.

Vďaka týmto atribútom je spoločnosť ZIPPA, s.r.o. stále žiadaným obchodným partnerom pre mnohé firmy pôsobiace na slovenskom i zahraničnom trhu v oblasti stavebníctva (rodinné domy, komunikácie, vodohospodárske objekty, výrobné haly, spoločenské objekty a pod.).

K úspešnosti spoločnosti v značnej miere prispieva aj vysoká schopnosť reflektovať na požiadavky odberateľov, požadujúcich výrobu atypických výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté priamo vo výrobnom programe spoločnosti a výroba ktorých si nevyhnutne žiada vysokú flexibilitu výroby a organizačných činností.

 
hr hr
 
left   right